Semper Lex | Nijmeegse Juridische Honoursvereniging

Commissies

NJHV Semper Lex telt momenteel drie commissies: de activiteitencommissie, de kascontrolecommissi en de lustrumcommissie. De commissies zijn middels sollicitaties gevuld door enthousiaste leden.

De activiteitencommissie zorgt ervoor dat er interessante formele en informele activiteiten worden georganiseerd; deze activiteiten kunnen zowel in het kader staan van het bieden van een verdiepende blik op het recht, als in het kader van het versterken van de band tussen de leden onderling en tussen de leden en alumni.

De kascontrolecommissie houdt toezicht op het werk van de penningmeester van onze vereniging en adviseert hem. De commissie brengt verslag uit naar de algemene ledenvergadering over het financiële beleid van de vereniging en de mogelijke verbeteringen die zij daarin ziet.

De lustrumcommissie is dit jaar opgericht en heeft als taak het eerste lustrum tot een succes te brengen. Het gehele jaar zal in het teken staan van het lustrum, maar in het bijzonder de lustrumweek zal uit veel zowel formele als informele activiteiten bestaan.